oferta

Zarządzanie nieruchomościami

Oferujemy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami, z uwzględnieniem indywidualnych wymagań Klientów i warunków technicznych obiektów. Wspieramy działalność firm poprzez planowanie oraz koordynowanie wszelkiej aktywności związanej z administracją budynków, obsługą księgową, techniczną i prawną oraz optymalizacją kosztów i działań. Naszym celem jest utrzymanie budynku w jak najlepszym stanie, przy jednoczesnym usprawnieniu procesów zachodzących w organizacji, z korzyścią dla zasobów czasowych oraz finansowych Klienta. 

W odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania Klientów, wykonujemy także zlecenia niestandardowe.

Obsługa administracyjna

 • zarządzanie dokumentacją oraz archiwizacja
 • zawieranie umów o dostawę mediów oraz umów serwisowych 
 • współpraca z kontrahentami i deweloperami
 • kontrola wykonania zawartych umów
 • ubezpieczanie nieruchomości i koordynowanie postępowań odszkodowawczych
 • koordynacja działań usługodawców
 • analiza i optymalizacja kosztów eksploatacyjnych
 • sporządzanie raportów okresowych

Obsługa techniczna

 • bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji
 • organizacja i koordynacja prac remontowych
 • nadzór nad usuwaniem awarii
 • koordynacja okresowych inspekcji i przeglądów technicznych
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przechowywanie i uzupełnianie dokumentacji technicznej
 • nadzór nad utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym
 • całodobowy serwis techniczny

Obsługa finansowo-księgowa

 • prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych
 • sporządzanie sprawozdań
 • prowadzenie ewidencji podatkowej i sporządzenie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i wysyłanie informacji o wysokości opłat
 • rozliczanie mediów
 • wystawianie faktur
 • monitorowanie stanu zadłużenia
 • udzielanie właścicielom lokali informacji o stanie rozliczeń

Obsługa prawna

 • opiniowanie i procesowanie umów
 • negocjowanie ugód
 • rozwiązywanie problemów prawnych nieruchomości
 • windykacja należności
 • reprezentowanie właściciela przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • przygotowanie opinii prawnych dotyczących nieruchomości